A  T  H  E  N  S

Athens

 
Parthenon

 
Acropolis

 
Acropolis

 
Temple of Olympian Zeus

 
Theater of Dionysos

 
Temple of Hephaistos

 
Temple of Hephaistos

 
Stoa of Attalos

 
Stoa of Attalos

 
Temple of Hephaistos

 
Parthenon

 
Hadrian’s Library

 
Gate of Athena Archegetis

 
 

 
 

 
Erechtheion